Лайлай кор хакида шеърлар туплами

Бир куни юрак хам тохтайди Осмонлар бунча тор дунё, бунча тор, Факат алам чексиз, факат гам чексиз, Барча дардларимни бир сабаби бор, Шунчаки ёлгизман, шунчаки сенсиз! Суратларингга караб юрак йиглайди, Уксик калбим дилм тирнайди яна. Кел тинчгина хайрлашайлик, Сузлашмайлик хатто бир огиз. Куркма яшаб келганман сенсиз, Яшайманда кейин хам ёлгиз!

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Добавил: Маргарита
Размер: 20.2 Mb
Скачали:38407
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Агар сени согиниб улсам, согиндим деб келма кабримга. Мен сизни осмонларча согиндим, Узок узок замонларча согиндим, Гар согиниш ёмон одат десангиз, Майли уша ёмонларча согиндим! Ёмгир ёгар юракни эзиб, Бу дилдаги армонни сезиб.


Кадрингизни уйламадик, билмадик, Орияти барбод каро ер булдик Эркак номи бор дейсиз, уй сурасиз, Дугалаймиз.

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Сенга кулог осган йулдан огади… Ифлос кулларингни узатма менга. Хар ерда бор нону насибам, Яшамокдан йукдир укинчим, Гохи шодлик курдим,гохи гам, Кузламадим аммоки тинчим. Ёлгизлик бугади бугзимдан, Хона-буш Хаво-буш, Куёш-совук. Кундан кунга огир юртниниг ахволи, Унутилди нону-коннинг уволи, Дину имон кетти етиб заволи, Кандай узар экан узбекнинг оти…. Кайга бокма бул замон бадху билан бадху келар, Лайлай кор хакида шеърлар туплами бадхулик билан ё у келар, ё бу келар.

Ёнакёна кун етиб шукроналар айтгум яна, Бул сабил жонни иймон, ёки армон ёндирмаса.лайлай кор хакида шеърлар туплами

Кандай эхтиёж- Бу холга дуч килди умрим шомида… Бешафкат жаллодман узимга узим, Кундага тортаман хар кун бошимни. Дунёга тупуриб, фарзни билган фарз Мунис сингилларга жаннат муборак! Ёлгизлик бугади бугзимдан, Хона-буш Хаво-буш, Куёш-совук. Кетаман бутунлай бош олиб, Бош олиб,кузимга ёш олиб. Кизил ит удмидир рохи саодат, Бугундан ит измин тутсин мамлакат. Кезсанг, атроф жавон, юрту элингда Диёнат шарафи тушмас тилингда.


СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ БЕСПЛАТНО

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Укирабер икки кузинг кон булиб, Ога-ини, харбиринг бир ён булиб, Катта-кичик уз холингга хон булиб… Хор килинган виждонингга мотам тут! Кандай эхтиёж- Бу холга дуч килди умрим шомида….

Туркиялик дустим Абдурахим Корагуч сузларига пайванд Гарчи душман кули баланд кун бу кун, Куп кутирди, конлар тукди,жон олди, Ким тупрокда,ким зиндонда,ким сургун… Келар охир касосли он,оз колди!ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Кузларимга шунча маюс бокма, болам… ххх Борликни босганда каро тун Багримга отилиб кирган ой- Кандайлар хаёлсан мен учун, Гох армон, гох ором, гох орой… Орзудек калбимни эркалаб Тафтингга тортурсан, чулгорсан. Куйдинг хар одимга риёнинг домин, Булдинг куп бегунох жонларга зомин, Кон ялаб, тил ёглаб келдингми тагин… Ифлос кулларингни узатма менга.

Куркма яшаб келганман сенсиз, Яшайманда кейин хам ёлгиз!ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ
лайлай кор хакида шеърлар туплами


Ганимга бош эгиб турганлар Урганда ер упиб юрганлар… Уз элин кулликка бурганлар… Кетаман мен сизга мухолиф. Фарёд чекиб нима киласан, Курмайсанми дунёнинг холин… Адолат излайсан. Одамлар келади йуклах харзамон, Гох эслаб, лайлай кор хакида шеърлар туплами эснаб жунайберади.

По актуальности По просмотрам По рейтингу По дате По названию. Булмасин кон, поклигича кел, узинг багрингга ол, Билки, пок севгига доим покиза виждон киёс.


Лайлай кор хакида шеърлар туплами